Vicky Basterra

Skippy

 

“Skippy” – 15cm x 20cm approx – pastel pencils

 

 

 

 

 

Jester

 

“Jester” – 15cm x 20cm approx – pastel pencils

 

 

 

 

 

 

Sally

 

“Sally” – 15cm x 20cm approx – pastel pencils

 

 

 

 

Scamp

 

“Scamp” – 15cm x 20cm approx – pastel pencils

 

 

 

 

 

 

Hebee

 

 

“Hebbee” – 15cm x 20cm approx – pastel pencils